Donika Gërvalla-Schwarz

Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Diaspora, Republic of Kosovo